TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Lielākā vērtība – cilvēks

Publicēja 2019. gada 19. febr. 22:18Līga Paņina
Ziņas datums 20.02.19.

Dievs, svētī Savu vārdu, lai tas krīt auglīgā augsnē un nes augļus!

Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1. Mozus 1:27)

Dievs ir radījis cilvēku pēc Savas līdzības, līdzīgu Sev.

Es teicu: "Jūs esat dievi un visi esat Visuaugstākā dēli!” (Psalms 82:6)

Mēs esam dievi (ar mazo burtu), Dieva bērni. Dievs mūs ir radījis pēc Savas līdzības. Tu esi īpašs! Tu esi unikāls! Tu esi augstākā vērtība, protams, aiz Dieva! Ne dzīvnieku pasaule, ne flora, ne fauna, ne cilvēku sasniegumi nav vērtīgāki Dieva acīs par TEVI.

Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām?” (Psalms 8:6-7)

Cilvēkam Dievs ir paredzējis īpašu stāvokli, lai viņš valdītu un vadītu, un dzīvotu tuvās, personiskās attiecībās ar Viņu un cits ar citu. Dievs ir radījis draudzi, kas sastāv no dažādiem cilvēkiem, lai dotu Savu mīlestību un celtu Savu valstību, taisnību šeit virs zemes. Mēs dziedājām dziesmu ar vārdiem: Tēvs mūsu, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Dievs, lai nāk Tava valstība!

Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu Es dodu par tevi. Tādēļ ka tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs, Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli.” (Jesajas 43:2-4)

Dievs tev ir devis spēku, ka tu vari staigāt pāri čūskām un skorpioniem, un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam, un tas tev nekā nekaitēs. Tu esi īpašs! Tevī ir milzīgs potenciāls. Lielākā daļa cilvēku pat neapjauš, kādu potenciālu Dievs viņos ir ielicis. Ko mēs spējam? Ja vien tu zinātu, cik daudz tu spēj! Ir cilvēki, kuri to zina un nemaksā attiecīgu cenu, lai šo potenciālu realizētu, tad tā jau ir cita problēma. Tu esi dārgs un vērtīgs Dieva acīs. Tu esi pati augstākā vērtība aiz Viņa. Neatkarīgi no tā, kāda ir otra cilvēka komunikācija ar tevi, vai viņš atbild, neatbild vai tikai norūc, viņš tik un tā ir augstākā vērtība Dieva acīs. Dieva griba ir tāda, ka mēs tā arī viens par otru domātu. Pāvils saka, lai katrs uz otru skatās kā augstāku par sevi.

Un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” (Efeziešiem 1:19-23)

Šeit ir rakstīts, ka mums, cilvēkiem, ir īpašs stāvoklis Viņa acīs. Viņš visu ir nolicis zem cilvēku kājām. Kāda cilvēka? Vai tavām individuāli vai tomēr Kristus miesai zem kājām? Draugs, tu viens bez draudzes esi apaļa nulle. Jo Dieva vārds saka, ka viss ir nolikts zem kājām draudzei. Mēs esam dažādi un nepilnīgi, bet Dieva vārds saka, ka draudze ir pilnīga. Mēs viens otru papildinām. Ja tu esi draudzē, tāds, kāds tu esi, tad tavus mīnusus papildina tavs blakussēdētājs. Ja tava draudze aug garīgi un spēkā, tad arī tu audz. Ja tu audz garā, kalpošanā, visās savas dzīves sfērās, tad arī tava draudze aug.

Vakar dievkalpojuma laikā nofilmēju mūsu draudzes slavēšanu un padalījos ar to Facebook, jo ļoti patika. Un negaidīti šo video sāka komentēt ar negatīviem komentāriem. Tajā brīdī es sapratu, ka tie ir neveiksminieki - cilvēki, kuri joprojām nav sapratuši saturu un jēgu, kāds ir Dievs, ko Viņš grib un kāda ir draudze. Tie ir cilvēki, kuri nevienam neatskaitās, tie ir cilvēki, kurus pašus “ved Svētais Gars”. Atceros, ka reiz kādā evaņģelizācijas dievkalpojumā ienāca kāda kareivīga tante, un kārtībnieks pie viņas piegāja, lai ierādītu vietu, kur apsēsties, bet viņa atcirta: “Man pašai Svētais Gars parādīs!” Tajā brīdī sapratu, ka tā ir kopēja problēma un Latvijas draudzēm nav potenciāla augt, ja ir tādi cilvēki, kuriem nav sapratnes ne par draudzi, ne par Dieva gribu. Mēs tēvreizē lūdzam, lai nāk Dieva valstība. Bet kādā veidā tā nāk? Augot draudzei! Kad draudze ir visur, ieskaitot politiku, deputātus, ministrus, tiesnešus, skolotājus, bērnudārza audzinātājus, atslēdzniekus utt., kad mājas grupiņas un draudzes ir visur. Tad cilvēki pieņems pareizus lēmumus un valstī būs pareizi likumi. Tad skolās mācīs nevis pedofiliju un homoseksuālismu, bet to, kā uzturēt ģimeni, kā būt īstam vīrietim un sievietei. Dieva valstība vispirms nāk tavā sirdī un tad fiziskajā pasaulē, visās formās, mākslā, zinātnē, sabiedriskajās attiecībās.

Tas, ko es redzu Latvijā, ir milzīga kļūda – cilvēki viegli kritizē citus, kuri kaut ko ir sasnieguši. Ir teiciens: “Suņi rej, bet karavāna iet tālāk.” Tie, kuri kritizē, ir viltus mācību varā, jo tad, kad uz Latviju atbrauca “milzīgs” pravietis un teica, ka Latvijā būs milzīga atmoda, cilvēki arī gaidīja atmodu un vēl joprojām gaida. Bet kur atnāk atmoda? Tur, kur klāj Tam Kungam galdu. Jēzus saka, lai tu vispirms uzklāj Saimniekam galdu un tad pats sēdies un ēd. Tas notiek tad, kad tu strādā, esot stiprā draudzē, bet daudzi cilvēki maldās, uzskatot, ka viņi var būt bez draudzes.

“Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” (1. Korintiešiem 12:7)

“Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus.” (1. Korintiešiem 12:12)

“Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kāja sacītu: tā kā es neesmu roka, es nepiederu pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas.” (1. Korintiešiem 12:14-15)

“Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa.” (1. Korintiešiem 12:20)

Ir svarīgi apzināties, ka tu esi īpašs un vērtīgs, un Dievs tevi dara pilnīgu, garīgi veselīgu tikai un vienīgi esot draudzē. Tu esi daļa no draudzes, un arī mēs kā draudze esam daļa no visas Latvijas draudzes. Katrai daļai ir savs uzdevums, un svarīgi ir attīstīties, augt un nodibināt Tēva valstību šeit virs zemes. Draudzei ir unikāla vērtība, un tu esi unikālā draudzē, tu esi pašā labākajā draudzē! Sava draudze katram draudzes patriotam ir pati labākā draudze. Un tajā pašā laikā mēs sevi apzināmies kā daļu no visas draudzes.

Vai zini, ko Salamans darīja, kad Dāvids viņam uzticēja vadīt valsti? Viņš upurēja 1000 upurus. Tad Salamans redzēja sapni, kurā Dievs prasīja viņam: „Ko tu vēlies, lai Es tev dodu?” Salamans atbildēja: „Es vēlos gudrību, lai varētu vadīt tautu, kuru Tu man esi uzticējis.” Dievs teica: „Tā kā tu neprasīji Man mantu, varu un citas tamlīdzīgas lietas, Es došu tev gudrību un visu pārējo pielikšu klāt.” Salamans tā laika pasaulē bija ķēniņš numur viens, un viņa valdīšanas laikā zelts un sudrabs bija akmeņu vērtībā.

Un tas nams, ko es celšu, būs liels, jo mūsu Dievs ir lielāks nekā visi citi dievi.” (2. Laiku grāmata 2:4)

Šeit bija runa par Templi, Dieva pielūgsmes vietu. Arī mēs esam Templis jeb nams un ceļam nevis kolonnas, bet megadraudzi. Mēs būsim visur un visur nesīsim Dieva saldo smaržu.

„[..] lai viņi sagatavotu man kokus lielā vairumā, jo tas nams, ko es celšu, būs liels un apbrīnojams.” (2. Laiku grāmata 2:8)

Draudze, kurā tu esi, ir apbrīnojama, tāpēc arī tu esi apbrīnojams. Un otrādi - šī draudze ir apbrīnojama pateicoties tam, ka tu esi apbrīnojams. Nams, ko mēs ceļam, būs liels!

Vai zini, ka Atklāsmes grāmatā rakstīts par jauno Jeruzālemi, kuras pamatos ir 12 akmeņi? Tie simbolizē 12 apustuļus.

„Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.” (Mateja evaņģēlijs 16:18)

Dievs ceļ Savu draudzi uz vadītāju pamata. Nav vadītāju, nav draudžu. Tad parādās haoss ar negatīvajiem komentētājiem, kuriem ir par maz mīlestības un par daudz kontroles.

„Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.” (1. Korintiešiem 11:1-2)

Visa pamats ir mīlestība - tava mīlestība pret Dievu, pret cilvēkiem, pret savu draudzi, pret pazušanā ejošajiem. Lai nāk Tava valstība, Dievs! Jēzus asīnīs lai Latvija ir šķīstīta baltāka kā sniegs! Šī ir mīlestība pret Latviju un tās cilvēkiem. Pati lielākā vērtība Dieva acīs esi tu. Pilnību tu vari sasniegt, tikai esot draudzē. Atraisīt savu garīgo potenciālu tu vari tikai draudzē. Draudzes pamats ir vadītāji, mācītāji, līderi jeb mājas grupu vadītāji. Kā tev šķiet, no kurienes kalpošanas vadītājam draudzē ir cilvēki? No mājas grupām. Tātad paši vērtīgākie cilvēki draudzē ir mājas grupu vadītāji. Šodien es vēlos izcelt un apsveikt tieši vadītājus, kuri ir veltījuši savu dzīvi, lai uzņemtos pašu vērtīgāko darbu, nevis lai spīdētu cilvēku priekšā, bet kā Jēzus – mazgājot otram kājas. Lielāks ir tas, kas pats pazemojas.

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Lielākā vērtība – cilvēks” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments