TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Ko tev dod Svētā Gara kristības?

Publicēja 2018. gada 22. maijs 13:41Līga Paņina
Ziņas datums 22.05.18.

Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu Dēlu Jēzu Kristu, par Tavām asinīm un ciešanām, par Tavu upuri, ka Tu sagādāji mums ceļu uz Tavu klātbūtni, Dievs. Mēs varam būt Tavā klātbūtnē, Tu vari būt mūsos un mūsu vidū. Tu esi Tēvā, un mēs Tevī, un Tu mūsos. Mēs esam viens ar Tevi, Dievs! Un cik liels ir šis noslēpums – būt viens vesels ar Tevi, Kungs. Svētais Gars, Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu. Tu esi mūsu dzīvība, mūsu Skolotājs, Vadītājs, Mierinātājs, Iepriecinātājs. Tu esi mūsu spēks, Jēzus Vārdā! Tu esi mūsu Draugs. Slava Tev, Svētais! Mēs Tevi slavējam, mēs meklējam Tavu tuvumu, Tavu vaigu un vadību. Un pieņem mūsu lūpu augli, mūsu slavu un pateicību. Slava Tev, dzīvais Dievs! Tu esi cienīgs! Jo ir tikai viens vienīgs Dievs, kas radījis debesis un zemi, ir tikai viens vienīgs Dievs, kurš nāca virs zemes un izpirka tevi no grēka varas. Un Viņa Vārds ir Jēzus Kristus. Un ir tikai Viens, kas ir šeit uz zemes, un tas ir Svētais Gars. Aleluja!

Šodien ir 20. maijs, un kalendārā rakstīts, ka tie ir Vasarsvētki. Es gan nezinu, vai cilvēki saprot, kas ir Vasarsvētki, bet patiesībā tie ir draudzes svētki, Svētā Gara svētki. Tos svinēja piecdesmit dienas pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās jeb Pasā, un tie bija otri lielākie svētki ebreju kalendārā, kad viņi visi nāca uz templi lūgt Dievu, pienest upurus un pateikties Viņam. Tieši šajā dienā Dievs nonāca uz zemes jeb atsūtīja Savu Garu, Viņš kristīja ar Savu Garu tos, kas lūdza pēc Viņa. Dievs izlēja no Sava Gara, precīzāk – apveltīja ar spēku.

Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” (Lūkas 24:49)

Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” (Apustuļu darbi 1:8 )

Ir skaidri rakstīts mērķis Svētā Gara kristībām, Svētā Gara spēkam – būt lieciniekam.

Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.” (Marka 16:20)

Tie ir cilvēki, kuri bija ieģērbti Svētā Garā spēkā, un viņu kalpošanu Dievs pavadīja ar brīnumiem un zīmēm. Tā ir SPĒCĪGA kalpošana, kad tu sludini evaņģēliju un apzinies, ka tev ir Dieva Gara spēks, ka Viņš darbojas caur taviem vārdiem un darbiem, tu tici tam, kad tu sludini, Dievs darbojas. Mācekļi izgāja un mācīja, un Tas Kungs viņiem darbā palīdzēja tad, kad viņi bija izgājuši. Kam ir domāts Vasarsvētku notikums? Tiem, kas iet. Tiem, kas dara.

Svētrunas tēma ir “Ko tev dod Svētā Gara kristības?” Šodien nebūs Bībeles skolas tēma, es neskaidrošu detalizētu mācīju par Svētā Gara kristībām, bet lietas, kas ir jāsaprot. Pirms debesbraukšanas Jēzus tikās ar mācekļiem, dvesa un teica viņiem: “Ņemiet Svēto Garu.”

Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: "Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu." Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: "Ņemiet Svēto Garu!”” (Jāņa 20:21-22)

Tie nebija Vasarsvētki, tā nebija piecdesmitā diena pēc Pasā, bet gan pirms tam. Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks, kurš ir atzinis Jēzus Kristu par savu personīgo Glābēju, saņem Svēto Garu. Ikvienā glābtā cilvēkā – baptistā, adventistā, katolī, luterānī, evaņģēliskajā kristietī, kurš ir pieņēmis Jēzu par savu Glābēju, – ir Svētais Gars. Ir svarīgi to saprast. Personīgi es ne tikai to saprotu, bet arī ikdienā jūtu. Arī tagad, īpaši slavēšanas laikā. Es esmu viens ar Svēto Garu, Viņš ir manī, un es Viņā. Man ir Viņa klātbūtne. Kas bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns, un tevī ir Dieva Gars. Tas pats par sevi nav Vasarsvētku notikums, ko svin visā pasaulē, kad kristīgajās draudzēs lūdz par Svētā Gara saņemšanu. Svētā Gara kristības ir atsevišķs notikums, kas dod spēku būt lieciniekam jeb sludināt.

Ar ko atšķiras cilvēks, kurš ir kristīts ar Svēto Garu, no cilvēka, kurš nav kristīts ar Svēto Garu? Bībelē ir piecas Rakstu vietas, kurās cilvēki saņem Svēto Garu un notiek kaut kas redzams, un trijās no tām ir skaidri rakstīts, ka viņi runāja mēlēs. Tiem, kas ir kristīti ar Svēto Garu, ir dāvana runāt mēlēs, un viņiem ir pieeja pie pārdabiskā, pie pārdabiskām Gara dāvanām, piemēram, dziedināt, runāt mēlēs, tulkot mēles, pravietot, runāt gudrības vārdu, atziņas vārdu un citas. Svētā Gara kristības ir ceļš uz pārdabisko un spēks kalpošanai. Tas ir cilvēkiem, kuri jau ir jaunpiedzimuši jeb pieņēmuši Kristu, un kristības ir ceļš uz pārdabisku kalpošanu. Tātad var kalpot bez pārdabiskas kalpošanas, un var kalpot ar pārdabisku kalpošanu. Var kalpot ar dziedināšanām, zīmēm un brīnumiem, un var kalpot bez tiem.

Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un Es eimu pie Tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs.” (Jāņa 17:11)

Kristus ir galva, un tu esi Viņa miesa. Draudze ir Kristus miesa. Viņš nav pasaulē, bet TU esi pasaulē. Jēzus sagatavoja mūs, Savus mācekļus, lai mēs darītu Viņa darbu. Kad mēs darām Viņa darbu, tad Viņš to apliecina ar brīnumiem un zīmēm. Lai vienkārši sludinātu evaņģēliju, tev nav vajadzīga Svētā Gara kristība jeb Svētā Gara spēks. Tu vari sludināt bez mēlēm un bez brīnumiem. Tu esi jaunpiedzimis, liecini un sludini, cilvēki saprot savu vajadzību pēc Jēzus un pārmaiņām, un savu vēlmi būt debesīs, nevis ellē, nāk pie Dieva un kļūst par jauniem radījumiem. Daudz efektīvāk ir kalpot kā Jēzus kalpoja, kad tu sludini ne tikai glābšanu, bet arī dziedināšanu un labklājību. Tev ir sapņi, vīzijas, atklāsmes, un tā ir pārdabiska kalpošana, caur kuru cilvēki piedzīvo un sajūt Dievu. Un Bībele saka, ka no tiem, kuriem vairāk ir dots, vairāk atprasīs. Ja tu esi ieģērbts Svētā Gara spēkā, no tevis prasa lielāku atbildību, jo ir lielāks spēks nekā tam, kuram tā nav. Ir draudzes, kas atzīst Svētā Gara kristības, ir draudzes, kas tās neatzīst, un starp tām ir būtiskas atšķirības. Bez kristībām Svētajā Garā nenotiek dziedināšanas, brīnumi un zīmes, parasti Dieva klātbūtne jūtamā veidā nenonāk dievkalpojumos, taču cilvēki tur tiek glābti un dzīves tiek izmainītas. Jebkurā gadījumā cilvēki tiek nogādāti no elles debesīs.

Es ticu pilnīgam Dieva vārdam, un tur ir skaidri rakstīts, ka mēs dabūsim SPĒKU, kad Svētais Gars būs nācis pār mums, un būsim Kristus liecinieki. Ja tu esi saņēmis šo spēku, ko tas tev dod? Man tev ir daži vienkārši jautājumi. Vai tu pagājušajā gadā biji Vasarsvētku dievkalpojumā? Vai tu aizpagājušajā gadā biji Vasarsvētku dievkalpojumā? Un vai tu biji Vasarsvētku dievkalpojumā vēl iepriekš? Vai tu esi saņēmis Svētā Gara spēku ar līdzejošu zīmi – runāšanu mēlēs? KO TAS TEV IR DEVIS? Bībele saka, ka ir labi ne tikai vienu reizi saņemt Svēto Garu, bet regulāri piepildīties ar Viņu, lai ir drosme sludināt. Mācekļi sanāca kopā, stāstīja, ka tiek vajāti, kopīgi lūdza Dievu, zeme nodrebēja, visi kļuva Svētā Gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Cik reizes tu esi atkārtoti piepildījies ar Dieva Garu? KO TAS TEV IR DEVIS?

Billijs Grehems, baptistu evaņģēlists, nomira šī gada 21. februārī, deviņdesmit deviņu gadu vecumā. Par Svētā Gara kristībām viņš mums pateiktu, ka mēs nepareizi mācām cilvēkus. Esmu lasījis viņa grāmatas, kurās viņš noliedz Svētā Gara kristības. Viņš uzskata, ka mēles, dziedināšanas un brīnumi bija vajadzīgi tikai toreiz. Viņš smagi apdala cilvēkus, bet tomēr ir viens no populārākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Sešdesmit vienu reizi viņš ir iekļuvis pasaulē ievērojamāko cilvēku sarakstā. Viņš bija jaunpiedzimis kristietis, un, neesot kristīts ar Svēto Garu, sludināja evaņģēliju bez brīnumiem un zīmēm, bez dziedināšanām, bez reāli sajūtamas Dieva klātbūtnes, bez atziņas vārda un gudrības vārda, bez tādas slavēšanas kā mums. Ievērojamāko cilvēku sarakstā viņš iekļuva ceturtajā vietā, pirmajās vietās bija Obama un Tramps. Prezidenti Amerikā mainījās, bet Grehems palika savā vietā kā viņu padomnieks. Viņš rādīja prezidentiem Dieva ceļus, viņš ietekmēja Ameriku, un Amerika ietekmē visu pasauli. Lūk, kāda ietekme bija cilvēkam, kurš noliedz Svētā Gara kristību. Cik grūti kādiem ir ieraudzīt Bībelē to, kas tur ir rakstīts. Tomēr – kādi ir viņa augļi! Un jautājums tev – ko tev dod Svētā Gara kristība? Ko tev dod atkārtota piepildīšanās? Vai tā nav sevis mānīšan – atnākt uz Vasarsvētku dievkalpojumu, dabūt roku uzlikšanu un piedzīvot Dievu, saņemt atkārtotu svaidījumu… un tad tu sludināsi, tad tu celsi grupiņas, tad būs brīnumi un zīmes? Tā nebūs!

Pats svarīgākais, ko es šodien gribu tev pateikt, – Svētā Gara kristība var būt iemesls darbībai. Atkārtota piepildīšanās, šis emocionālais piepildījums, ko tu jūti ar dažāda veida izpausmēm, var tevī pēkšņi radīt vēlmi sludināt, evaņģelizēt, kalpot. Tas var būt par cēloni tavai darbībai, taču reāli glābti cilvēki ir tikai REGULĀRAS darbības rezultāts. Ne pašas Svētā Gara kristības nes rezultātu, glābtus cilvēkus, draudzes augšanu, izmaiņas Latvijā, bet TAVS DARBS. Kad tu ej un esi liecinieks, pildi savu funkciju, Dievs ar Savu spēku darbojas caur Tevi. Tātad Svētā Gara kristības var būt par iemeslu darbībai, bet rezultātu dod pati darbība. Billijs Grehems bez Svētā Gara kristības regulāri strādāja. Tas nozīmē regulāri iet pie cilvēkiem, regulāri evaņģelizēt, regulāri attīstīties un kalpot. Un tikai tur darbojas Svētais Gars. Tu gribi piedzīvot Dievu? Regulāri kalpo Viņam! Tu tiešām gribi Viņam būt tuvāk? Dari Viņa darbu, ej pie cilvēkiem, cel mājas grupas, cel savas kalpošanas.

Ko tev dod Svētā Gara kristības? Ko tā vispār dod, ja to nelieto? Kas ir mainījies no tā brīža, kad tu pagājušajā gadā saņēmi Viņa pieskārienu? Kas notika pēc tam? Es tev pateikšu – lielākoties nekas nemainījās. Īsu brīdi bija emocionāls piedzīvojums, un pēc tam trūka darbības. Tev jābūt kā Billijam Grehemam – jūti vai nejūti, dari Dieva darbu, – un tad darbojas Dievs. „Tie izgāja un mācīja, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja.” Tavu kalpošanu Dievs apstiprinās. Svētais Gars neko nedarīs bez tavas līdzdalības. Dievs neko nedarīs bez draudzes līdzdalības. Tas, ka tu runā mēlēs, ka esi piedzīvojis Dievu, ka esi ieģērbts Svētā Gara spēkā, vēl neko nenozīmē, ja nav tavas darbības. Billijs Grehems savas kalpošanas gados ir sludinājis evaņģēliju vairāk nekā 216 miljoniem cilvēku 186 valstīs. Viņam bija milzīga ietekme uz ASV sabiedrisko un politisko dzīvi. Viņa seja ir rotājusi praktiski visu ievērojamāko žurnālu vākus. Tev vajag Svētā Gara kristības? Tev vajag kaut ko just? Tev vajag pavārtīties pa zemi, un tad kaut kas būs? Nekas nebūs. Patiesā svētība nāk caur tavu darbību. Es atceros, kā es pirmo reizi dzirdēju no kāda cilvēka, ka ir jāevaņģelizē. Viņš teica: „Bībelē ir rakstīts – ja tu sirdī ticēsi Jēzum un ar muti to apliecināsi, tad tu tiksi izglābts, un tāpēc ir jāliecina, jāsludina un jāglābj cilvēki.” Tas bija ļoti sen, es ar Dievu tad biju tikai kādu pusgadu. Kad viņš man to pateica, es biju ļoti dziļi izbrīnīts un nevarēju pieņemt viņa vārdus. Man nevajag, lai tas ir rakstīts, tas ir manī! Un kā ir ar tevi? Tu sevī zini, ka esi glābts? Tu sevī zini un jūti to, ka tev ir attiecības ar Dievu un tu esi Viņa klātbūtnē? Ja nē, man tevis žēl. Tu savā sirdī zini, ka esi aicināts kalpot? Tad kāpēc tev vēl vajag atgādinājumus? Kam tev ir vajadzīgas Svētā Gara kristības? Ko tās tev dod? Neko tās tev nedod, ja tu nesludini. Tā rodas visi mēlēs runājošie, neaugošie, stagnējošie kristieši. Tiem cilvēkiem, kuri iet ar Svētā Gara spēku, ir milzu privilēģijas, jā, arī vairāk kritikas, taču lielāks spēks un vairāk rezultātu. Jēzus kalpoja ar brīnumiem un zīmēm, un mēs gribam Jēzus kalpošanu! Bet Jēzus kalpošana ir nepārtraukta darbība.

Reinhards Bonnke, vasarsvētku kristietis, sludina miljoniem Āfrikā, kur invalīdi pieceļas no ratiņiem, aklie redz un kurlie dzird, viss notiek ar brīnumiem un zīmēm, un arī ir miljoni, bet viņš nebūt nav tik ietekmīgs kā bija Billijs Grehems, viņš nav pasaulē tik iecienīts un redzams, bet Āfrikā gan viņam ir milzīgi augļi. 2000.gada novembrī Nigērijas pilsētā Lagosā uz vairākiem dievkalpojumiem atnāca seši miljoni cilvēku!!! Un sāka viņš pieturās ar pieciem cilvēkiem, kuriem sludināja. Viņu neuztrauca, ka tur ir islams, valda terorisms, viņam bija pilnīgi vienalga par to visu, jo bija svaidīijums, Svētais Gars, brīnumi un zīmes, prezidenti atvēra viņam durvis. Noslēguma dievkalpojumā bija sanākuši 1,6 miljoni. Kopumā pa visu to laiku 3,4 miljoni cilvēku pieņēma lēmumu sekot Kristum. Līdz 2007.gada beigām Bonnkes misija noorganizēja Nigērijā sešdesmit evaņģelizācijas kampaņas, kuras apmeklēja 70,3 miljoni cilvēku. Un tas viss tikai Nigērijā.

Tu vari salīdzināt šos abus Dieva vīrus – vienam bija kalpošana ar Svētā Gara kristību un otram bez. Protams, pievilcīgāk izskatās, kad ir slimo dziedināšana un brīnumi, bet otram atkal popularitāte gandrīz tik liela kā Obamam vai Trampam. Jebkurā gadījumā abiem cilvēku skaits mērāms miljonos, un kopumā viņi ar neko neatšķiras. Ar vai bez Svētā Gara kristībām. Ja tev ir, tad tev arī lielāka atbildība, tev būtu jābūt vairāk augļu. Ja nav, tad, protams, ir žēl, ka nav brīnumu, un tomēr cik daudz cilvēku tiek glābti caur šādu kalpošanu, kādas pārmaiņas notiek valstī un citos kontinentos! Ko tev dod Svēta Gara kristība, ja ir cilvēki, kas bez tā iet un glābj cilvēkus? Jebkurā gadījumā būs viens kopsaucējs visiem auglīgiem kalpotājiem – DARBS! Tie ir cilvēki, kas strādā, kas zina, ka ir aicināti. Es noteikti zinu, ka esmu aicināts, bet daudz ir aicināto, maz ir izredzēto. Visi ir aicināti, vai tu zini, ka tu esi aicināts? Izmanto Dieva žēlastību, ko Viņš tev ir devis, lai tu kalpotu Viņam, izmanto savas īsās dienas, lai kalpotu Viņam un glābtu cilvēkus. Es kopš pirmā brīža, pat pirms iepazinu Jēzu, zināju, ka esmu aicināts kaut kam lielākam! Kā ir tev? Tev nav tāda sajūta, ka tev kaut kas vairāk ir paredzēts? Es tev pravietoju, ka tu esi aicināts kaut kam lielākam, ka tev ir šī privilēģija sludināt, ik dienas iet savā lūgšanu kambarī un pēc tam sludināt. Svētais Gars jau ir izliets, tev ir tikai jāpieņem Viņa dāvana, kas paredzēta visiem. Un tā ir milzīga atšķirība – kalpot ar Svētā Gara dāvanām vai bez tām.

„Tad Samuēls ņēma eļļas trauciņu un to izlēja uz viņa galvu, un viņš to skūpstīja un sacīja: "Vai Tas Kungs nav tevi svaidījis par valdnieku pār Savu īpašumu – Israēla tautu? Kad tu šodien no manis aiziesi, tad tu sastapsi divus vīrus pie Rahēles kapa uz Benjamīna robežām Celcā. Tie tev ziņos, sacīdami: tās ēzeļu mātes, ko tu biji izgājis meklēt, ir atrastas; un tavs tēvs tagad nebēdājas par ēzeļu mātēm, bet viņš raizējas par jums, domādams, ko varētu darīt sava dēla labad. Un, no turienes vēl tālāk aizgājis, tu nonāksi pie Tābora ozola, un tur tevi satiks trīs vīri, kuri dosies kalnup uz Bēteli pie Dieva; viens nesīs trīs āžus, otrs trīs klaipus maizes, un trešais nesīs ādas maisu ar vīnu. Un tie tevi sveicinās un dos tev divas maizes, tās ņem no viņu rokām. Pēc tam tu nonāksi Dieva pakalnā, kur novietojusies filistiešu sardze, un notiks, kad tu ienāksi pilsētā, tad tu sastapsi tanī vietā praviešu pulku, kas pašreiz nāks lejā no upuru kalna. To priekšā skanēs arfas, bungas, stabules un cītaras, un tie pravietos.” (1.Samuēla 10:1-5)

Piektajā pantā ir minēts, ka viņiem skanēja dažādi instrumenti un viņi pravietoja, tas it tāpat kā mūsu dievkalpojumā. Slavēšanā lēnās dziesmas beigās mums parasti skan mūzika un tiek izteikti vārdi, kas ir pravietošana, un mēs ieejam Dieva klātbūtnē, to sauc par selah, psalmos arī ir lietots vārds „selah”, kas nozīmē, ka tu ieej Garā. Slavētāji ieved draudzi Garā, reizēm izskan arī pravietiski vārdi. Un Saulam Samuēls teica, ka viņš satiks šos praviešus, par kuriem cilvēki neizteicās pārāk pozitīvi.

Un Tā Kunga Gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku.” (1.Samuēla 10:6)

„[..] Dievs pārmainīja viņa sirdi [..] un praviešu pulks viņam nāca pretī, un pēkšņi pār viņu nāca Tā Kunga Gars, un viņš viņu vidū pravietoja.” (1.Samuēla 10:10)

Dievs pārmainīja Saula sirdi un pār viņu nāca Svētā Gara spēks. Sākumā, būdams kautrīgs sava tēva ēzeļu mātes meklētājs, Sauls satikās ar Samuēlu un tika iecelts par ķēniņu, viņš piedzīvoja Svēto Garu. Un sakiet, ko viņam tas deva? Kā Sauls beidza savu dzīvi? Izdarīja pašnāvību, uzmetoties uz sava zobena jeb atkrita no Dieva žēlastības. Sauls pirms tam ieveda postā Izraēlu, nogalināja Dieva kalpus un priesterus, vajāja svaidīto Dāvidu. Sauls bija tieši tāds pats kā jūdi, kuri piesita krustā Jēzu. Viņam šis svaidījums nedeva neko.

„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas [..]” (Mateja evaņģēlijs 28:19) 

Pieskāriens, Svētā Gara kristības, atkārtots pieskāriens var būt iemesls darbībai. Nekoncentrējies uz piedzīvojumu, bet ej un dari kaut ko! Rezultāts rodas tikai no REGULĀRĀM un PAREIZĀM darbībām.

Viktors Hatuļevs bija pirmais spēlētājs visā PSRS labākajā hokeja komandā, kurš noslēdza līgumu Nacionālajā hokeja līgā Amerikā. Vai zināji, ka viņš ir rīdzinieks, kurš spēlēja Rīgas Dinamo? Taču pēc tam vairs tik ļoti neveicās, jo viņš bija ļoti nedisciplinēts, kā arī dabūja mūža diskvalifikāciju par to, ka iesita tiesnesim. Viņam bija problēmas ar alkoholu un disciplīnu. Kaut gan Hatuļevs bija labs un talantīgs hokejists, viņam trūka disciplīnas. Vēlāk viņš sāka strādāt par krāvēju, tad par kapu pieminekļu gravieri. 1994. gada oktobrī trīsdesmit deviņu gadu vecumā Juglā viņš tika atrasts miris. Problēma bija nedisciplinētība un alkohols. Ko dod talants no Dieva, ja nav disciplīnas? Ko dod Svētā Gara dāvanas, ja nav disciplīnas? Ko Dod Svētā Gara spēks, ja mēs neejam un nelietojam to? NEKO! Tev gribas brīnumus un svētības, taču tas viss būs tikai tad, kad iesi pie cilvēkiem.

Maikls Džeksons savā dzīvē bija sapelnījis 750 miljonus dolāru. Nāves brīdī viņam bija 374 miljonu dolāru liels parāds. Šķiet, ka lielāks par Latvijas parādu. Džeksonam bija Dieva dots talants labi dziedāt, kuru viņš nenovērtēja. Nekas nav no dabas, visu labo mums dod Dievs. Ja vien tu esi cēlies no mērkaķa, tad daba tev dod talantu. Ja tev ir talants dziedāt, Dievs tev to ir devis. Ja tev ir talants komunicēt, Dievs tev to ir devis. Jebko, ko tu proti, Dievs tev to ir devis. Tu nedrīksti to neizmantot! Tev ir jākalpo Dievam ar to, ko Viņš tev ir devis, lai pašam ir labi, Dievam ir labi un citiem ir labi. Ir tikai divi baušļi – mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Laiks ir īss, tas mums ir dots kā Dieva dāvana, kuru mēs vai nu izmantojam, vai neizmantojam, neatkarīgi no tā, vai esam vai neesam kristīti ar Svēto Garu. Bet, ja man ir jāizvēlas, es nekad negribētu būt bez Svētā Gara piepildījuma un svaidījuma.

Ticībā Ēnohs tika aizrauts, tā ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc ka Dievs viņu bija aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis.” (Ebrejiem 11:5)

Šo pantu es ieliku pēdējā dienas citātā, bet dažiem tas var nepatikt. Dieva valstībā ir savi likumi, Dieva valsībā nav vienlīdzības. Šajā pantā ir teikts, ka Ēnohs Dievam ir paticis, un tieši tāpēc Dievs viņu aizrāva jeb dzīvu ar visu miesu paņēma uz debesīm pie Sevis. Ja šis notikums ir Bībelē, tas nozīmē, ka Ēnohs bija zināms Dieva vīrs, kurš Viņam īpaši patika. Kāpēc Ēnohs tika aizrauts? Jo viņš ticēja un darbojās. Ticība ir darbība. Dievs mīl ikvienu, pat maniaku un slepkavu, taču Viņam ir kādi cilvēki, kuri patīk īpaši. Un patīk ne jau pēc sejas vai auguma, bet pēc ticības darbiem. Dievs īpaši svētī tos cilvēkus, kuri strādā Viņa darbu, kuri glābj cilvēkus. Vadīt mājas grupas, draudzes, stāstīt cilvēkiem par Kristu – tā ir privilēģija! Cilvēki ir izslāpuši pēc evaņģēlija, viņi dzīvo samulsumā, haosā un nesaprašanā. Viņi grib Dievu, Svēto Garu, kārtību savās galvās un dzīvēs, un viņi grib nokļūt debesīs pēc nāves. TU esi labā smarža šiem cilvēkiem – vai nu uz nāvi vai uz dzīvību. Ir cilvēki, kuri Dievam vairāk patīk nekā citi – tie ir nepilnīgi cilvēki, kuri tic darbībā.

Mūsu draudze pamatā sastāv no jauniem, enerģiskiem cilvēkiem. To daudzi saka, jo ne visās draudzēs tā ir. Un mums nav nekāda attaisnojuma un pamata bezdarbībai! Omei, kas jau veca un opim, kas knapi velk kājas, ir attaisnojums, bet ne tev. Kad tu beidzot sāksi kustēties? Ko tev, jaunieti, dod Svētā Gara kristība? Neko, tikai vilšanos. Ir īstais laiks sākt kalpot Dievam, atmodai, reformācijai! Ir īstais laiks beidzot kustēties!

„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam." (Apustuļu darbi 1:8 )

Svētā Gara pieskārienam nav nekāda sakara ar tavu dzīvi, – kā tu dzīvo vai nedzīvo. Ja tu esi Kristu no visas sirds pieņēmis un seko Viņam, Viņš grib tevi piepildīt. Sagaidi to!

„Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.” (Apustuļu darbi 8:17)

Svētais Gars jau ir izliets, tev tikai Viņš jāpieņem un ar vienu mērķi – sludināt. Iet no cilvēka pie cilvēka, no mājas uz māju, no pilsētas uz pilsētu, un Tas Kungs tev darbā palīdzēs un vārdu apstiprinās svaidījumā.

„Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi.” (Ebrejiem 13:17)

Vadītājiem ir lielāka atbildība Dieva priekšā. Pareizi būtu, ka tavs līderis ar tevi var runāties un lūgt par tevi ar prieku, nevis nopūzdamies. Ja tu nāc pie līdera nopūzdamies, tad arī līderis nopūtīsies par tevi. Vieni tev rada prieku, otri – nopūtas, vieni tev vairāk patīk, otri ne tik daudz. Vai tas ir tīri cilvēciski? Nē, tas nav cilvēciski, tāds ir Dievs. Dievam Ēnohs patika vairāk nekā citi. Dievs kādus grib vairāk lutināt un svētīt, bet Viņš mīl visus.

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16)

Bet daži cilvēki Dievam ir īpaši. Gribi Dievam patikt? Kalpo viņam! Es šodien nesludinu par attiecībām ar Dievu, bet par spēku un svaidījumu. Galu galā šodien ir Vasarsvētki.

Debesu Tēvs, mūsu sirdis slāpst pēc Tevis! Svētais Gars, es lūdzu pēc Tavas dzīvības. Jēzus mums saka: „Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā Es vēlētos kaut tā jau degtu! ” Svētais Gars, dod piedzīvojumu un impulsu, lai katrs, kas ir šajā vietā, iedegas Tev ar Tavu uguni un Tavu dzīvību par Tavu valstību, par Latviju. Svētais Gars, Tu mums esi vajadzīgs. Svaidi, kristī mūs ar uguni, Jēzus Vārdā! Lai krīt Tava uguns, Dievs! Ko dod tev Svētais gars? Nedomā, ka tev Viņu nevajag! Tas nozīmē, ka tev šodien saņemtais impulss ir jāizmanto, lai pēc gada šajā pašā laikā tu parādītu savus kalpošanas augļus – izglābtos cilvēkus.

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi „Ko tev dod Svētā Gara kristības?” pierakstīja un rediģēja draudzes „Kristus Pasaulei” redakcija
Comments