TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Kā realizēt savu potenciālu?

Publicēja 2017. gada 8. aug. 12:38Līga Paņina
Ziņas datums 08.08.17.

Šodien mēs mācīsimies, kā realizēt savu potenciālu. Nav pareizi katru reizi mācīties tikai par to, ka Jēzus ir nomiris par taviem grēkiem un augšāmcēlies. Mums nepietiek ar to, ka mēs esam izglābti un katru nedēļu sev atgādinām, ka esam izglābti. Ar to nepietiek, jo mums ir jāaug. MUMS IR JĀAUG! Dievs grib, lai mēs svētījamies, lai mēs pieaugam, un, ja mēs gribam, lai tā notiek mūsu dzīvē, tad mums ir jāmācās, kā to izdarīt. Kā realizēt savu potenciālu? Mums šeit no kanceles ir jādzird, kā dzīvot, nevis tikai par to, kā tikt izglābtam. Šodien mācīsimies dzīvot. Nevis tikai dzīvot vai izdzīvot, bet dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Gūt panākumus it visā!

Kas ir potenciāls? Potenciāls nozīmē kaut ko iespējamu, varbūtēju, bet pirmkārt tas ir spēks, kādas spējas, tā visa kopums, kas ir nepieciešams, lai izpaustu, realizētu šo spēku un parādītu to darbībā. Vienkāršiem vārdiem sakot – mums katram ir potenciāls! Mums katram ir kādas spējas. Katram ir kaut kas tāds, ko mēs varam. Tev ir iekšējas spējas. Tev ir iekšējas spējas, un tās ir devis Dievs. Tev jau piedzimstot tās bija. Tev ir spējas! Spējas ir tavs potenciāls.

Vēlies uzzināt šokējošus jaunumus? Pēc statistikas, vidusmēra cilvēks visā savas dzīves laikā savu potenciālu realizē vien uz 10% no 100%. Tam ir dažādi iemesli, bet galvenokārt tā ir nezināšana par to, kas tu esi un ka tev ir spējas. Tev ir spējas! Šīs spējas ir potenciāls, kurš var tikt realizēts. Tikai 10%! Tas ir skumji, pat vairāk – briesmīgi. Latvija sastāv no ģimenēm, individuāli no cilvēkiem, un, ja šie cilvēki vai organizācijas tikai uz 10% realizē savu potenciālu, tad kas notiktu, ja viņi to realizētu kaut vai tikai uz 50%? Cik ir minimālā alga Latvijā? 380 eiro. Ar 10% mēs kopā varam panāk, ka Latvijā minimālā alga ir 380 eiro. Bet, ja mēs izmanotu 20% sava potenciāla, tad minimālā alga būtu jau 760 eiro. Un, ja izmantotu 40% sava potenciāla, tad minimālā alga būtu 1520 eiro! Tas jau ir labāk, vai ne? Tas, kā mēs spējam realizēt savu potenciālu, sākas ar zināšanām, tāpēc mēs šodien mācīsimies. Jo labāk tu to iegaumēsi un jo labāk pielietosi, jo vairāk tu spēsi nest augļus savā personiskajā dzīvē, kalpošanā, hobijos, it visās lietās.

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā. Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas - Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc Viņa nodoma – Viņš visu vada pēc Sava gribas lēmuma – bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību.Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu Viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” (Vēstule Efeziešiem 1:3-23)

Dievs mūs ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Te ir runa par cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši Kristu par savu Glābēju. Mēs esam savienoti ar Dievu, ar Radītāju. Ja kristieši nespēj realizēt savu potenciālu, kā to spēj izdarīt neticīgi cilvēki, tad kaut kas nav kārtībā pašā draudzē. Mums ir daudz privilēģiju, jo mums ir tiešs links ar Tēvu! Tiešs links ar To, kas mums ir devis potenciālu, gan neticīgajiem, gan ticīgajiem. Ja pagāns ir stiprāka personība par tevi, tad kaut kas ar tavu dzīvi nav kārtībā. Vai nu tev galvā ir kukū un „būrītis” ir galīgi tukšs, vai arī mācītājs nemāca, kā realizēt savu potenciālu. Tas nenozīmē, ka tev ir jābūt miljonāram, bet tev ir jābūt personībai. Es par sevi zinu, ka esmu spēcīga personība. Es to zinu, es to redzu no malas. Šodien es neesmu Latvijas prezidents vai miljonārs, bet zini, man ir viss, lai tas varētu būt. Es varu to iegūt savā raksturā, lai tas varētu notikt. Es varu būt tas, kas es gribu būt! Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu iemācījies, kā realizēt savu potenciālu. Jau sen es to mācos un mācu arī jūs. Ne vienmēr ir tā, ka, ja tu ko redzi pie kāda cilvēka, bet viņš nav pašā augšā, ka viņš nav spēcīga personība. Tas ir līdzīgi kā ar austrālieti Klifu Jangu galošās, naudu viņam nevajadzēja, bet skriešanas sacīkstēs uzvarēja – lūk, spēcīga personība. Visa Austrālija viņā iemīlējās.

Pāvils lūdza Dievu par draudzi Efezā. Nevar salīdzināt cilvēku, kas pazīst Dievu, ar to, kas nepazīst Dievu. Tiem, kas pazīst Dievu, iespēju ir daudz vairāk, lai paša Dieva klātbūtnē un vadībā attīstītu savu potenciālu. Ticīgā cilvēkā potenciāls tiek atvērts, jo Dieva Gars ir viņā. Mēs esam augstāki par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību, ikvienu vārdu, kas tiek minēts, vai nu šinī laikā, vai nu nākamajā. Visu Viņš ir nolicis ne tikai zem Jēzus kājām, bet arī zem mūsu kājām. Līdz ar Kristu draudze valda! Līdz ar draudzi tu valdi. Tāpēc ir nejēdzīgi nemācīties, nesaprast un neiet uz priekšu jeb nerealizēt tās spējas, kuras pats Dievs tev ir devis. Neticīgi cilvēki bieži vien savu potenciālu izšķiež savās kārībās, izraisa karus. Katram cilvēkam ir Dieva dots potenciāls, bet kā viņš to izmanto? Sātana pievilts, ar samaitātu prātu, laulības pārkāpēju cilts, dzimuma maiņa, kari, asins izliešanas, naids – šeit arī tiek lietots cilvēku potenciāls, bet tas rada haosu un iznīcību. Turpretī tu esi aicināts, lai nestu mieru, harmoniju un kārtību, gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvēs.

Dieva dāvana ir mūsu potenciāls! Kāda ir mūsu dāvana Dievam, ko mēs varam ziedot Viņam? Mūsu dāvana Dievam ir tā potenciāla, ko Dievs devis, realizācija! Ja Dievs mums ir dāvājis potenciālu, tad mūsu dāvana ir šī potenciāla realizācija! Jo tas, ko Viņš ir dāvājis, ir mūsu rokās, lai mēs to lietotu, realizētu un atvērtu. KATRS CILVĒKS IR RADĪTS, LAI BŪTU NOZĪMĪGS! Tu esi radīts pārāks par cilvēku, kurš nepazīst Dievu. Pārāks par pasauli. Pārāks par pelēko masu. Tu esi pārāks, bet bieži vien to nevar redzēt tavā dzīvē! Lūk, tāpēc ir šis sprediķis, lai tu beidzot sāktu realizēt savu potenciālu. Dievs tevī ir ielicis milzīgu potenciālu. Dieva vārds saka, ka viss, kas ir Dievam, ir arī mums. Kad pazudušais dēls noskrandis, izmisis un apčurājies no vergu darba cūku fermā kaut kur Anglijā atgriezās savās mājās, tad tēvs viņu pieņēma. Tad tēvs vecākam dēlam teica: „Kāpēc TU nelietoji to, kas man pieder, jo viss, kas bija mans, bija arī tavs?!” Viss, kas ir Dievam, ir arī tev! Tu esi radīts, lai būtu nozīmīgs un pārāks, bet ne tādā nozīmē, ka tev būtu jākļūst lepnam. Tas nenozīmē skaudību vai izmantošanu, bet apziņu, ka tev ir potenciāls un vairāk iespēju nekā tiem, kas Dievu nepazīst. Ja arī tu Dievu nepazīsti, tad jebkurā gadījumā tu vari lietot visu, ko tev mācu, un tas pozitīvi ietekmēs tavu dzīvi, tikai atšķirība ir tāda, ka neticot Kristum tu pēc nāves nonāksi ellē. Vai arī sliktākajā gadījumā tu uz zemes savu potenciālu izmantosi lietām, kas nedod labumu citiem, tikai tev pašam. Labākajā variantā tev kaut kas sanāks. Dievs tevi ir radījis ar potenciālu, lai tu būtu nozīmīgs. Būt nozīmīgam un ietekmīgam ir iespējams tikai tad, ja tu realizē savu potenciālu.

Kāpēc tev ir vajadzīgs potenciāls un kāpēc to vispār realizēt, ja tu nepazīsti Kristu un tavs laiks virs zemes ir tik īss? Tādā gadījumā viss, ko tu būsi darījis virs zemes, ņēmies un darbojies, gala rezultātā beigsies ellē, un līdzi tu neko nevari paņemt. Kam tev vispār kaut kas šeit virs zemes, ja tu personīgi nepazīsti Kristu, ja tu neesi izglābts? Atzīsti Jēzu Kristu par vienīgo Glābēju! Jēzus Kristus ir vienīgais grēku izpircējs, vienīgais ceļš uz debesīm, un cita ceļa nav! Kāpēc tev vispār ir vajadzīga rītdiena bez Kristus? Kam ir derīga dzīve bez Kristus? Ja nu vienigi tam, lai kaut kad saprastu un pieņemtu Jēzu un dzīvotu mūžīgi! Neceri, ka tu reinkarnēsies, pārdzimsi kādā puķītē vai pelītē. Nenotiks tā, ka tavs bijušais vīrs atgriezīsies pie tevis kaķa izskatā vai arī mirušais vecaistēvs pārdzims sunī. Un zālīte pagalmā nekad nekļūs par taviem mirušajiem radiniekiem. Daudz cilvēku tam tic. Bet mums ir dota tikai viena dzīve, viena izvēle – vai nu uz debesīm, vai nu uz elli, – un vidū ir krusts – JĒZUS KRISTUS!

Kā realizēt savu potenciālu?

1. Personīgas attiecības ar Dievu;

2. Pārdomas, domāšana;

3. Vīzija, mērķi un elastīga stratēģija;

4. Ikdienas darbs;

5. Upuris;

6. Vide;

7. Nepārtraukta mācīšanās;

8. Darbošanās savās stiprajās pusēs;

9. Kaisle;

10. Kļūdu pārvēršana tramplīnā uz uzvaru;

11. Raksturs (vērtības, darbs pēc prioritātēm, pieejamo resursu lietošana);

12. Koučings;

13. Kalpošana cilvēkiem.

1. Personiskas attiecības ar Dievu.

“Ģeķis saka savā sirdī: "Dieva nav!" Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labu dara. Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu.” (Psalms 53:1-2)

Bez personīgām attiecībām ar Dievu visam pārējam nav jēgas. Kā rakstīts: „Samaitāta un nejēdzīga ir viņu dzīve. Nav starp viņiem neviena, kas dara labu.” Bībele atzīmē, ka cilvēks, kurš ir bez Kristus, pat ja viņš ir labs, tomēr nav spējīgs darīt labu. Arī mēs bez Kristus neesam spējīgi darīt labu. Tikai pateicoties Jēzus asinīm mēs esam pieņemti un iemantojam mūžīgo dzīvību. Tu esi izglābts, tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu Glābēju. Tev pieder debesis, tev ir jauna sirds, tev ir iekšējs potenciāls, tev ir Dieva Gars. Pirmais, ko vajag darīt, ir ieplānot regulāru laiku, ko tu pavadi Bībeles lasīšanā un lūgšanā. Lūgšana ir saruna ar Dievu! Nevajag kaut kādas iemācītas frāzes, bet to, kas ir sirdī, tu saki savam Tētiņam. Viņš ir tavs draugs! Runā ar Dievu, lūdz, pateicies, slavē Dievu un dari to regulāri! Lasi Dieva vārdu, lasi Bībeles komentārus, mācies Bībeles skolā, lai labāk izprastu Dieva vārdu. Dieva vārds + lūgšanas = personisks laiks ar Dievu!

Personiskas attiecības ar Dievu ir daļa no sava potenciāla realizēšanas, bet, ja tu neesi kristietis, ja tu neesi Dieva bērns, tad šis tev jebkurā gadījumā būtu jālieto, bet mans uzdevums nav mācīt neticīgu cilvēku dzīvot. Mans uzdevums ir mācīt, lai draudze kļūst par stiprām personībām un līdz ar to cilvēki pasaulē iepazīst Kristu. Galu galā, lai Latvija realizē savu potenciālu un ir plaukstoša valsts. Un, lai no šis valsts cilvēki nebēg kā žurkas no grimstoša kuģa, bet lai uz šo valsti kā uz ekonomisko brīnumu citi brauc skatīties. Lai brauc uz draudzi un skatās, no kurienes viss ir sācies. Viss sākas no garīgas atmodas un spēcīgiem kristiešiem, normāliem Dieva bērniem, nevis no lupatām, kas to vien dara, kā dievkalpojumos guļ, puņķojas un neko nevar. Ne par tādām draudzēm es runāju, kur četrdesmit gadus ir tie paši četrdesmit cilvēki, ne par tādām mājas grupiņām, kur desmit gadus ir tie paši desmit cilvēki. Es runāju par šo inertumu, nespējīgumu, potenciāla nerealizēšanu. Jo lielākas un stiprākas būs Dieva draudzes, jo vairāk cilvēku kļūs par stiprām personībām. Par tādām personībām, kas tiešām iet un spēj panākt, ka Dievs svētī Latviju! Lai mēs tikai nedziedam “Dievs, svētī Latviju,” bet lai reāli DIEVS SVĒTĪ LATVIJU. Un es ticu, ka reiz Latvijas bēgļi atgriezīsies, nu vismaz, lai paskatītos, kā mums te labi iet. Cūka arī Āfrikā ir cūka. Tā diemžēl ir, lai arī kā tu to gribētu izmainīt, to nevar mainīt. Tavi panākumi un pilnvērtīga dzīve nav atkarīga no tā, kur tu esi, bet no tā, kas tu esi! Kas tu esi? Padomā par to! Tu esi galva nevis aste.

2. Pārdomas, domāšana.

Tā ir nevis vienkārša domāšana, ejot pa ielu, bet speciāli izdalīts laiks pārdomām. Man šis laiks ir ietverts personiskās attiecībās ar Dievu. Domā plašāk, domā dziļi, domā par savu nākotni. Nedomā par to, vai tas ir vai nav iespējams, piemēram, būt pašnodarbinātam, iesākt savu biznesu, iesākt savu mājas grupiņu, izglābt savus kaimiņus, kaut ko Latvijā mainīt, bet domā tā kā to izdarīt! Meklē atbildes, uzdod jautājumus un domā, domā, domā. Neesi tukšgalvis, bet domā. Lai realizētu savu potenciālu, ir jādomā! Ne tikai personiskas attiecības ar Dievu, bet arī domāšana. Šo tēmu jau es esmu vairākas reizes mācījis. Tas ir ļoti svarīgi.

Ja es nedomātu, tad es šodien būtu turpat, kur sākumā. Es būtu Limbažu baptistu draudzē un būtu tāds baigais baptists. Jūs mani neviens tādu nezinātu, kaut tas nav svarīgākais. Es būtu tāds baptists, kurš staigā apkārt un, ja es redzētu tādas draudzes kā mūsu, tad teiktu: “Sātaņi tādi, un viņiem tik daudz cilvēku nāk, un vēl jaunieši, smadzenes viņiem izskalotas, un viņiem tur tā rokmūzika patīk, vēl zemē krīt, kaut kādi inkaunteri, un vispār Bībelē par tādiem nav rakstīts.” Es būtu mietpilsonis, tāds pretīgs, reliģiozs tips, kurš visus nosoda, un man visi citi būtu vainīgi. Un, slavējot Dievu, pats svarīgākais būtu visu pareizi izdziedāt, tā kā māca kormeistars, lai katrs burts ir pareizs. Tā nevar realizēt savu potenciālu. Domā! Ir jāmeklē Dievs un ir vajadzīgs laiks pārdomām. Domā par visu! Domā arī par ikdienas lietām, kā tu izdarīsi. Vispirms domā, nevis pēc tam desmit reizes dari. Vispirms izdomā, pēc tam izdari.

Viņi ir kauna traipi jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji, vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm, trakojošas jūras bangas, kas izgāž putās savu pašu kaunu, nomaldījušās zvaigznes, kam lemta mūžīgā galējā tumsa.” (Jūdas Vēstule 1:12-13)

Šeit teik runāts par cilvēkiem, kuri ir draudzē. Ir cilvēki, kuri vispār ir neticīgi, bet ir arī tādi, kuri ir reliģiozi. Tu apmeklē draudzi, bet, diemžēl, tas, ka tu vienkārsi apmeklē draudzi, vēl neko nenozīmē. Arī remdenam kristietim tā vienkārši dzīvot nav jēgas. Šī Rakstu vieta ir par remdeniem un reliģioziem kristiešiem – nejēdzīga ir viņu dzīve. Bez personīgām attiecībām ar Dievu viss ir skaidrs par šiem cilvēkiem.

3. Vīzija, mērķi un elastīga stratēģija.

Tā ir vīzija, kas ir saskaņota ar Bībeli, ar Dieva vārdu. Ko no tevis grib Dievs? Ko Dievs grib Latvijai? Vīzija ne tikai tam, kā tu celsi savas mājas grupas un glābsi cilvēkus. Ir jābūt redzējumam, kā tu to visu redzi. Tev jābūt darbības plānam un elastīgai stratēģijai. Ko nozīmē elastīga stratēģija? Man ir vīzija, es nospraužu mērķus, un man ir stratēģija, kā to darīt. Bet, kad es sāku to darīt, es redzu, ka esmu kaut kur kļūdījies, kaut kas ir jāmaina, kaut ko var labāk, un tad es mainu šo stratēģiju, jo tā ir elastīga. Mērķus es pārorientēju, bet vīzija paliek tā pati.

Ir veikta aptauja par lielajām kompānijām, kuras kaut ko ir sasniegušas un ir populāras, viņu vadītāji nebaidās nomirt, bet baidās par to, kas būs tālāk, ja viņi nebūs realizējuši visus savus sapņus. Viņiem ir vīzija, sapņi, mērķi. Viņiem dzīve šķiet par īsu. Ja godīgi, man ir tāpat. Es godīgi ieskatījos sevī. Nav tā, ka man gribētos nomirt, kaut tad es būtu pie Dieva. Es vēl Debesis nemaz neesmu redzējis, lai tā priecātos. Es ticu tam, ka Debesis ir, bet redzējis neesmu. Bailes no nāves man nav, bet es nedaudz baidos no tā, ka mani sapņi varētu palikt nerealizēti.

Šo piektdien man bija pirmā tikšanās ar manu jauno līderu komandu. Es esmu pieņēmis izaicinājumu draudzē “Jaunā Paaudze” palīdzēt palaist mājas gupas. Pirms šīs svarīgās tikšanās, kurā bija jāatlasa komanda, kas paliks pie manis (šobrīd tādi ir divpadsmit cilvēki), pēcpusdienā man pēkšņi kļuva auksti un es sāku trīcēt. Izmērīju temperatūru, un tā bija augsta. Lai arī iedzēru zāles, tāpat īpaši neizdevās to nodzīt uz leju. Nesapratu, kas notiek, jo tā pēkšņi ne no kā man nemēdz palikt slikti. Ja arī kaut kas ir, tad ir kārtīga slimošana uz pāris dienām. Man vispār sen nebija temperatūra bijusi. Ja godīgi, es arī esmu tikai cilvēks. Man uzreiz „notinās” filma gar acīm domas par to, kas man varētu būt, ko teiktu ārsti un citi cilvēki par to, ka pēkšņi man jāmeklē medicīniskā palīdzība. Zināju, ka man vakarā ir jābūt draudzē. Es padomāju – no kā gan es baidos? No ārstiem vai no kā cita? Es sapratu, ka visvairāk man nepatīk tas, ka es vēl neko neesmu sasniedzis. Tu arī nezini, kad tev var piemesties temperatūra. Ko tu esi sasniedzis savā dzīvē? Patēvs man teica: „Tu jau nezini pats, kas tev tur ir.” Es atbildēju: “Man nekā nav. Es ar Jēzus brūcēm esmu dziedināts!” Protams, es nesaku, ka nedrīkst pārbaudīt savu veselību. Es runāju par sevi. Neuzskatu, ka katra mazākā simptoma dēļ ir jāiet pārbaudīties. Par vīziju runājot, man tiešām kļuva bail. Ja slimošu, es nevarēšu realizēt daudz lietu. Ja tev ir vīzija, tu nevari slimot. Ja tev ir vīzija, tev pat no nāves nav bail. Ja tu gribi realizēt savu potenciālu, tev ir vajadzīga vīzija. Vīzija nav kaut kas tāds, ko paprasīt Dievam, lai Viņš nomet no debesīm. Tev tā ir jāpieņem. Tev ir jāredz, kas ir pareizi un ko no tevis vēlas Dievs, ko pēc Dieva vārda māca draudzē. Vienkārši pieņem šo vīziju, stratēģiju un plānu, iesaisties un strādā tajā! Jo lielāks ir mērķis, jo lielāka iespēja gūt panākumus.

Dāvids pieveica Goliātu. Tas ir neticami, bet pirms tam Dāvidu, jaunu zēnu, svaidīja par ķēniņu. Tātad jau no mazotnes Dāvids zināja, kas viņš ir un kas viņš būs. Viņš zināja, kam viņš ir paredzēts. Bībelē var lasīt, ka Dāvids bija ļoti dedzīgs un patriotisks savā tautā. Viņš bija tāds, kas gribēja labklājību savai zemei un lai cilvēki meklētu Dievu. Kāpēc Dāvids pieveica Goliātu? Tāpēc, ka viņam bija lielāka vīzija. Tas bija tikai viens starpposms. Jo tev ir lielāka vīzija, jo lielāka iespēja gūt panākumus. Jo lielāka vīzija, jo tavs goliāts tev liekas mazāks. Goliāts, kurš citiem liksies liels, tev būs tikai kārtējais šķērslis, kurš vienkārši ir jānovāc ceļā uz vīziju. Mēs novāksim visus šķēršļus savā ceļā! Apliecini to sev, ka tu novāksi visus šķēršļus ceļā uz Dieva doto vīziju savā dzīvē! Jēzus atnāca izmainīt pasauli, Viņš atnesa glābšanu katram. Viņš atnāca, mācīja, sludināja, dziedināja, izvēlējas Savu grupu, divpadsmit līderus, atstāja mācību aiz Sevis un izsūtīja cilvēkus kalpot. Sākumā apustuļi gāja tikai pie Izraēla, pēc tam viņi gāja arī uz pagānu zemēm. Jēzus atnāca ar lielu vīziju un konkrētu stratēģiju. Nekas, ko Viņš darīja, nebija tāpat vien.

4. Ikdienas darbs.

Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi.” (Salamana pamācības 12:24)

Mums ir nepieciešams darbs. Darbs ir ļoti svarīgs, kaut gan es to esmu ierindojis nedaudz zemāk par vīziju, un pamatoti, jo tomēr attiecības ar Dievu, domāšana un vīzija ir augšgalā. Ir ļoti liela atšķirība starp darbu un ikdienas darbu. Vai tu zini, kāda? Piemēram, kalpošana draudzē mums ir sirdī, no Dieva esam saņēmuši, ka gribam būt līderi un celt mājas grupas, caur kurām cilvēki nāk pie Kristus un izmainās, bet kāpēc viens līderis ceļ mājas grupu, kura aug, bet otrs – kura neaug? Vai arī uzaug līdz desmit cilvēkiem un paliek divi trīs, un tā periodiski. Atbilde ir meklējama ikdienas darbā. Tu nekad nerealizēsi savu potenciālu, ko tev ir devis Dievs, ja tu strādāsi tikai laiku pa laikam. Tai ir jābūt ikdienai. Tā jau ir tā stratēģija. Kāpēc cilvēkiem ir nauda un tad atkal nav, un tā visu laiku? Viņiem ir darbs, bet nav ikdienas darba! Vai tu padomā par savu dzīvi? Tev ir jāprot izšķirt prioritātes, ja vēlies iet savā aicinājumā un realizēt savu potenciālu, nevis darīt muļķības un aizņemt laiku ar kaut ko nevajadzīgu.

Amerikāņu anekdote. Jānītis pirmo reizi mūžā ir dabūjis darbu pie kāda ūdens dzirnavu īpašnieka, kuru apsēduši bebri – grauž visu pēc kārtas. Jānītim ar plinti ir jāšauj bebri. Viņš sēž ar savu plinti un vēro. Pie viņa atnāk ciemos Pēterītis un prasa: „Ko tu dari?” Jānitis atbild: „Es dabūju darbu. Man ir jāšauj bebri.” Pēterītis saka: „Skaties, bebrs!” Jānītis pat nepaskatās uz to pusi un sēž tālāk. Pēterītis prasa: „Kāpēc tu nešāvi?” Jānitis atbild: „Tu jucis esi? Palikšu vēl bez darba!”

Lūk, ar šādu attieksmi, kaut ko izdarot ķeksīša pēc savu potenciālu realizēt nevar. Jāķerās pie lietas nopietnāk. Ja tu šodien nerealizē savu potenciālu un disciplinēti nestrādā, pēc tam tev tik un tā būs jāstrādā. Un nevis uz panākumiem, bet lai izvilktu dzīvību un labotu savas kļūdas. Kāpēc cilvēki izbrauc uz ārzemēm? Es saprotu, ka liela daļa latviešu ienīst šo valsti, un viņiem ir pamats, bet vai tiešām tas ir risinājums? Tas nemaina pašu cilvēku. Tas maina tikai apstākļus. Tu gribi visu dzīvi strādāt par trauku mazgātāju vai tomātu lasītāju? Jā, tu saņemsi algu, par kuru varēsi nopirkt maizes kukuli, sviestu un īrēt dzīvokli, bet, draugs, nav svarīgi, cik tu nopelni. Svarīgi ir tas, par ko tu kļūsti, kur tu ej un par ko tu maksā cenu. Tas, ka tu daudz strādā, vēl nenozīmē panākumus. Ir ļoti liela atšķirība – vai tu kaut kur vergo, vai dari pareizas lietas, tās lietas, kas ved tevi mērķu virzienā, nevis tur, kur citi grib, lai tu ej. Ja tu pats neieplāno savu dzīvi, to ieplānos citi. Ja tu savu bērnu dzīvi neplānosi, tad arī to ieplānos citi. Piemēram, ja tev būs meitiņa, tad citas iestādes ieplānos, ka tas turpmāk būs dēliņš. Ja tu pats neko neiemācīsi savam bērnam, tad to iemācīs citi. Agri vai vēlu pašam par visu būs jamaksā.

5. Upuris.

Lai tu dabūtu kaut ko labāku par to, kas tev ir šodien, tev ir jāatsakās no kaut kā laba, kas tev ir tagad. Tu nevari to pašu, kas ir tagad, darīt tāpat kā līdz šim un gūt citus rezultātus. Tev ir jāmaina viss pašos pamatos. No kaut kā ir jāatsakās. Es atceros, kā Arvis savu juveliera darbu sāka darīt mājās, tas bija upuris. Bet tas bija labāk, jo tad bērniem bija tēvs mājās. Otrkārt, tad, kad viņš sāka savu biznesu, pienāca brīdis, kad viņš saprata, ka, ja viņš nedeliģēs pienākumus un nepieņems darbiniekus, tad viņš būs tikai tas, kas ir tagad, darot tik, cik pats var izdarīt. Atceros, ka tad, kad viņš pieņēma darbiniekus, pirmie divi gadi bija diezgan bēdīgi, varbūt pat reizēm izmisums nāca virsū un domas, ka tas ir par grūtu. Bet pagāja šie gadi un pateicoties upurim viņš izrāvās. Tikai tāpēc, ka viņš nebija viens, bet bija komanda, kas strādā. Ja tu gribi kaut ko labāku nekā ir šodien, no kaut kā ir jāatsakās.

6. Vide, kurā tu atrodies.

“Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.” (1.Korintiešiem 15:33)

Ja tu esi Dieva bērns, tev jābūt spēcīgā draudzē. Starp citu, lielākās draudzes mācītājs ne tikai Latvijā Aleksejs Ļedjajevs savā blogā ir ierakstījis, ka es vadu visstraujāk augošo draudzi Latvijā. Tas nav no zila gaisa izrauts, bet to atzīst autoratīvs mācītājs, mums ir progresīva draudze. Līdz šim mēs paši tikai tā domājām. Mums ir stipra draudze, un tu esi pareizā vidē, ja esi starp mums. Es nesaku, ka mēs esam ideāli un pilnīgi, bet mēs tiecamies uz to. Man arī daudz jāpilnveido sevī, jo šad tad esmu neapmierināts ar kaut ko, piemēram, ar mūsu valdību, un izsaku to skaļi.

Kā piemēru minēšu sludinājumu portālu www.ss.lv, ko aiztaisīja ciet. Vispirms presē publicēja sūdzības par ss.lv, un tas bija iemesls, lai portālu aizvērtu. Bet vai par valdību nav sūdzību? Tad sanāk, ka visu vajag taisīt ciet! Tādā gadījumā vienīgās darbavietas Latvijā paliks VID, policija, bāriņtiesas, sociālie darbinieki un psihologi. Portāls ss.lv bija ideāla biznesa vide, caur kuru notika viss Latvijas tirgus. Katrs veikals vai biznesmenis tirgojās caur šo portālu. Cik sapratu, ss.lv savu uzņēmumu bija reģistrējuši Luksenburgā, un tagad tas ir www.ss.com. Kur aiziet nodokļi, kuriem bija jāienāk mūsu valstī? Par ko VID domā, visu taisot ciet? Ja es būtu valsts prezidents, es obligāti būtu iejaucies šajā lietā. Jau tā visi jaunie latviešu uzņēmēji savus uzņēmumus reģistrē Igaunijā. Arī auto tehniskās apskates daudzi iziet Igaunijā un braukā ar Igaunijas numurzīmi. Tāpat, ja tu gribi pārdot vecmāmiņas zelta gredzenu, tev ir jāmaksā nodokļi, vai arī brauc uz Igauniju, jo tur nav jāmaksā par to. Tāpat ir arī ar auto nodokli, kas nav mazs, bet kādi ir mūsu ceļi, pa kuriem jābraukā? Īslaicīga labuma dēļ, terorizējot iedzīvotājus, Latvijas valsts zaudē daudz naudas. Valsts zaudē uzņēmējus un tautu. Esmu dzirdējis, kā izsakās tautieši ārzemēs: “Tā pretīgā valsts. Es ienīstu viņu.” Un vēl kāds bija teicis: “Lai viņi liek mani mierā.” Tu pat aizbraukt nevari, jo arī tur tev prasīs nodokļus. Ja gribēsi atsūtīt tuviniekiem naudu, arī par to paprasīs nodokļus. Es nenodarbojos ar propagandu, bet tā ir patiesība un tāds ir mūsu valsts stāvoklis. Kur ir personības, kas var vadīt Latvijas valsti? Es ticu, ka mūsu draudze realizēs savu potenciālu un ieguldīs Latvijas attīstībā. Es ceru par Latviju, un man ir ticība. Visi tik runā par to, ka vajag lielākas pensijas, skolotājiem un ārstiem algas, bet no kurienes to ņemt, ja visi pārslēdzas uz citurieni? Lūk, kāpēc ir vajadzīgi līderi, spēcīgas, redzamas un morāli skaidras personības, kas nemeklē savu labumu, bet citu labumu un savas tautas labumu. Vai nevajadzētu meklēt kompromisus, ja runājam par ss.lv? Tad jau ģimenei arī līdz ar pirmo strīdu uzreiz jāšķiras. Ja tu dzīvo Latvijas vidē un skaties visas ziņas pēc kārtas – dažādus TV kanālus, interneta portālus, kur ir daudz un dažāda informācija, un tam visam akli tici, kādi būs tavi tikumi?

7. Nepārtraukta mācīšanās.

Zini, ir tāds ļoti populārs lozungs „lūdz un strādā”. Tie ir ļoti pareizi vārdi, taču nepietiek tikai lūgt un strādāt, ir arī jāmācās. Tas nozīmē – lūdz, mācies, strādā, pēc tam strādā, mācies, lūdz, un tā līdz mūža galam. Ko mācīties? To, kādā virzienā tu ej, to, kas ir tavs sapnis, ko tu esi ieplānojis. Tu divpadsmit gadus sēdēji skolas solā. Pasaki godīgi ko tas viss tev tagad dod? Vai tu vari izdzīvot un nopelnīt, atraisīt savu potenciālu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Būs ļoti maz cilvēku, kuri teiks, ka skola ir pats labākais, kas noticis viņu dzīvē, un ielikusi pamatus visai tālākajai nākotnei. Ja tu esi draudzē, tas ir skaidrs, ka skola tavai dzīvei nav iedevusi pamatus. Divpadsmit gadus tu atsēdēji, iemācījies lietot alkoholu, smēķēt un visādas perversijas. Es neesmu pret skolām, bet es esmu pret nejēdzību, kas cilvēkus padara par pelēku, nedomājošu masu. Vai zini, ka ir tāds globālisms? Tas nav pats globālisms, bet konkrēti cilvēki, kuri veicina nedomāšanu un neauglību, un ar lielām naudas summām realizē savu politiku. Viņu mērķis ir padarīt mūs nedomājošus, lai viņi realizētu savus plānus. Es ticu, ka pastāv cilvēku skaita samazināšanas programma, jo viss uz to norāda. Mūs baro ar mēsliem. Normālus produktus nevar iegādātes vai arī tie ir ļoti dārgi. Viņi ir izrēķinājuši, ka nekādi kari nespēj izdarīt to, ko spēj izdarīt homoseksuālisma veicināšana un narkomānijas, alkoholisma un amorāla dzīvesveida popularizēšana caur sātanisku mūziku. Tādējādi cilvēki izmirst ātrāk, jo lielākā daļa ir pelēka, nedomājoša, vadāma masa. Kur tu vēlies būt? Apliecini sev, ka tu esi nozīmīgs, un lai tie globālisti iet ratā! Viņi nenoteiks tavu dzīvi. Tu pats dzīvo savu dzīvi!

Kādā fabrikā, kurā bija daudz darba galdu un aprartūras, pēkšņi nekas vairāk nestrādāja. Izsauca meistaru, kurš, visiem par izbrīnu, atnāca ar mazu koferīti. Viņš staigāja un pētīja dažādus elektromezglus, līdz apstājās pie viena. Atvēra čemodānu, izņēma āmuru un dažas reizes uzsita pa vienu vietu. Viss atkal sāka darboties. Pēc tam viņš uzņēmumam atsūtīja rēķinu par 1000 dolāriem. Šefs meistaram rakstīja e-pastu un teica: „Kamēr tu nepaskaidrosi, par ko lai tev maksāju 1000 dolārus, es nemaksāšu.” Meistars atbildēja: „10 dolāri par to, ka uzsitu ar āmuru, bet 990 dolāri par to, ka zināju, kur uzsist.”

Tev ir jāmācās, nepietiek tikai strādāt. Daudzi cilvēki tikai strādā un strādā, neredzot neko vairāk par traukiem un dārzeņiem ārzemēs. Kur paliek tavi sapņi? Kāpēc tu pats nevari audzēt savus dārzeņus un pelnīt? Kāpēc tu gribi vergot?

Un kā ir ar evaņģelizāciju? Citi evaņģēlisti saka, ka, stāstot par Dievu svešiem cilvēkiem, galvenais ir no cilvēka dabūt kontaktu jeb kontaktinformāciju. Tev nevajag nekādu kontaktu! Tev ir jāmīl cilvēks un jāparāda viņam Jēzus. Kad tu ej runāt pie cilvēka, tev ar viņu vajag nodibināt garīgu un emocionālu saikni. Citi iet un iet katru dienu uz ielām, lai tikai ar grūtībām izglābtu kaut vienu cilvēku, bet cits tikai vienu reizi iziet un uzreiz jau pieved cilvēku pie Dieva. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka viņš ir līderis un talantīgs cilvēks, kurš jau uzreiz prot nodibināt ar cilvēku emocionālu saikni. Es, piemēram, dievkalpojumā redzu, ka esmu ar tevi nodibinājis garīgu, emocionālu saikni. Tu nāksi atkal un vēlēsies arī turpmāk dzirdēt to, ko sludinu. Tev patīk redzēt patiesu cilvēku ar stabilu pamatu, uz kuru var paļauties. Izvēloties otrā draudzē jauno komandu, tur bija kāda sieviete, kura bija pret daudzām lietām. Pašās beigās visiem, kuri nolēma būt ar mani līdz galam, uz lapas bija jāuzraksta savs vārds. Viņa bija palikusi viena no pēdējiem. Bija skaidrs, ka viņa nemaz tā īsti negribēja būt manā komandā, tomēr pēkšņi šī sieviete teica: „Mācītāj, lai arī es ne visam piekrītu… bet jūs man patīkat.” Kas tas bija? Tā bija vienkārši nodibināta emocionāla saite apmēram divu stundu laikā. Es darīju to, pie kā esmu pieradis. Vadīju tā, kā es to daru vienmēr. Tas šo sievieti uzrunāja. Ir liela atšķirība vienkārši grābt kontaktus vai nodibināt normālu draudzību ar cilvēku mīlestības dēļ un lai paceltu viņu, nevis tāpēc, lai kaut ko iegūtu no viņa. Kāpēc es vispār pieņēmu izaicinājumu veidot šo komandu? Pirmkārt, tāpēc, ka es sapratu tā ir Dieva griba. Otrkārt, tāpēc, ka es gribu augt un mācīties.

8. Darbošanās savās stiprajās pusēs.

“Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars.” (1.Korintiešiem 12:4)

Ja tu gribi realizēt savu potenciālu, tad darbojies savās stiprajās pusēs. Katram ir savas stiprās puses, tas, kas tieši tev izdodas. Bet, lai darbotos savās stiprajās pusēs, ir daudz jāeksperimentē, jāmēģina, jādara un ar laiku jānopelna darbošanās savās dāvanās, jo tev no kaut kā ir jādzīvo. Sākotnēji tev būs jādara tas, kas tev nepatīk, lai nonāktu pie tā, kas tev patīk. Piemēram, gleznotājs nevar uzreiz gleznot un pelnīt lielu naudu. Viņam jāmācās un jāattīsta savs talants, lai līdz tam nonāktu. Tas pats attiecas arī uz evaņģelizāciju, katram no mums ir savas dotības, kā aizsniegt cilvēkus pasaulē un uzrunāt viņus. Kalpo ar savām stiprajām pusēm, kas tieši tev vislabāk sanāk.

9. Kaisle.

“Un viņš sacīja: “Nāc kopā ar mani un raugies, cik es karsti degu par To Kungu!” Un tā viņi abi brauca Jehus ratos.” (2.Kēniņu 10:16)

Tā ir degsme par lietu, ko tu dari. Sergejs Šidlovskis stāstīja, ka tēvs viņu jaunībā ielika boksa sekcijā, un ka nekādas kaisles un patikas viņam uz to nebija. Bet darot pēc laika viņš iedegās, un viņam iepatikās bokss. Lūk, kā tas dabojas, bet tajā pašā laikā ir jādarbojas savās stiprajās pusēs. Ja tu pilnībā gribi realizēt savu potenciālu, tad ieteicams darboties savās dāvanās jeb dotībās. Tev ir vajadzīga šī pozitīvā enerģija jeb kaisle, jo citādāk būs grūti iet uz priekšu. Ir svarīgi, ka tevī ir degsme par lietām, kuras dari. Tu vari ņemt pauzi uz kādu brīdi, bet ne ilgstoši. Ja tu neregulāri ieguldies un nav bijuši regulāri augļi, tad ilgstoša pauze vai atvaļinājums var nest lejupslīdi. Par atvaļinājumu var būt runa tikai tad, ja tava darbība ir augšupejoša.

10. Kļūdu pārvēršana tramplīnā uz uzvaru.

“Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem.” (Vēstule Ebrejiem 12:6)

Dieva vārds saka, ka Viņš pats mūs māca. Vislabāk ir mācīties no citu kļūdām, bet visbiežāk mēs mācāmies no savām kļūdām. Un, ja tu kaut ko darīsi, tev noteikti būs kļūdas un neveiksmes, bet pasakies Dievam par to un uztver katru neveiksmi kā tramplīnu uz uzvaru, tu vari mācīties kaut ko no tā, un nākamreiz izdarīt to labāk. Ja gribi savu potenciālu realizēt, skaties uz kļūdām kā uz svētību nevis kā uz lāstu.

11. Raksturs.

Ģenerālis Normans Švarckofs ir teicis tādus vārdus: “99% neveiksmes ir saistītas ar rakstura trūkumiem.” Ja tu kaut ko organizē un tev nesanāk, tā nav struktūras vai aparatūras vaina, pat ne cilvēka paša vaina, bet gan rakstura problēmas. Mazam bērnam piedzimstot vēl nav nekāds raksturs, jo tas tiek ieaudzināts. Raksturs ir tas, kā tu attiecies pret dažādām lietām. Piemēram, ja es kādam kaut ko apsolu, es to obligāti izdaru. Tā ir rakstura īpašība. Arī disciplīna ir raksturs. Ir divi varianti vai nu tev ir ciešanas no pašdisciplīnas, vai arī ciešanas un nožēla par pašdisciplīnas trūkumu. Tu visu mūžu nožēlosi, ja nebūsi realizējis sevi, domājot, kas tu varēji būt un kas tu neesi.

12. Koučings.

Koučings ir tā pati līderība. Arī Latvijā tādi pasākumi notiek, un to var dabūt par maksu. Vārds ‘koučings’ radies Anglijā. Kādreiz bija tāda firma, kas ražoja ekskluzīvas karietes ekskluzīvām personām. Tās bija karietes, kuras sauca par koučiem, un tās pārvadāja augstas amatpersonas, kuras pašas nevarēja nokļūt tur, kur gribēja nokļūt. Ar laiku tas pārvērtās tādā vārdā kā koučings, ko mēs šodien lietojam, lai apzīmētu cilvēkus vai trenerus, kas cilvēkam palīdz nokļūt tur, kur viņš pats nevar nokļūt. Tavs mācītājs ir tavs koučs. Tev noteikti ir vajadzīgs šāds cilvēks. Lasot grāmatas par to, kas tev ir vajadzīgs, tu arī saņem koučingu. Es jau vairākus gadus lasu dažādas grāmatas, piemēram, Dž. Maksvelu, D.H. Millu un citas.

Anekdote par diviem bomžiem. Divi bomži satiekas, un viens otram pie pudeles raud: “Es esmu te, jo negribēju nevienam klausīt.” Un otrs saka: “Bet es esmu te, jo klausīju visiem pēc kārtas.” Nevar klausīt visiem pēc kārtas un grābt visu, kas pagadās. Esi uzmanīgs, kam tu ļauj ietekmēt savu dzīvi. Arī lasot grāmatas, tev nav jāņem viss pēc kārtas kā piemērs. Jēzus izvēlējās Savus divpadsmit mācekļus, un arī Pavils saka:

“Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum!” (1.Korintiešiem 11:1)

13. Kalpošana cilvēkiem.

“Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” (Lūkas evaņģēlijs 6:38 )

Ja tu gribi maksimāli realizēt savu potenciālu, tad bez šī punkta nekādi neiztikt. Ir divi baušļi mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Tas nozīmē audz un audzē citus cilvēkus. Ja esi glābts, glāb citus. Palīdzi citiem celties! Draudzes gadījumā tā ir līderība un kalpošana citiem cilvēkiem – mājas grupas, evaņģelizācija. Pirms vairākiem gadiem mani izglāba Jēzus Kristus. Biju narkomāns un dzērājs, norakstīts cilvēks. Es negribēju dzīvot un nespēju arī nomirt. Un tomēr Jēzus mani uzlūkoja, izglāba un izmainīja manu dzīvi. Un tie bija cilvēki, kas man liecināja, kas par mani lūdza, un cilvēki, kas mani mācīja. Mēs zinām, kur ir atbilde – Jēzus Kristus. Un man ir gods caur Viņu kalpot cilvēkiem un Latvijai.

“Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.” (2.Korintiešiem 6:2)

Tas nozīmē – tagad, šodien lieto tos resursus, kas tev ir pieejami. Negaidi, kad tev kāds kaut ko atnesīs vai iedos. Sāc ar to, kas tev ir tagad! Sāc ar mazumiņu, un Dievs to visu pavairos. Jēzus Kristus Vārdā, āmen!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Kā realizēt savu potenciālu?” pierakstīja Inguna Kazāka, Marta Līdeka un Iveta Kļavinska, rediģēja Ieva Našeniece
Comments