TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Četri soļi pilnvērtīgai dzīvei

Publicēja 2019. gada 22. janv. 20:18Līga Paņina   [ atjaunināts 2019. gada 23. janv. 03:03 ]
Ziņas datums 23.01.19.

“Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1. Mozus 1:27)

Šī Rakstu vieta nozīmē to, ka Dievs radīja cilvēku, kas ir unikāls un tajā pašā laikā līdzīgs Viņam. Tu esi Dieva bērns. Dievs ir radošs un stiprs, un tāpat arī tu es spēcīgs savā būtībā. Dievs neslimo un nav nabags, un tāds pats esi radīts arī tu. Tevī ir potenciāls. Lielākā daļa no mums pat neapjauš, cik daudz mēs patiesībā spējam izdarīt un radīt. Mēs nenojaušam, kādi mēs spējam būt.

Es teicu: “Jūs esat dievi un visi esat Visuaugstākā dēli!”” (Psalms 82:6)

Dieva vārds saka, ka mēs esam dievi. Mēs neesam dievi, kas radīja debesis un zemi, taču mēs esam Radītāja bērni. Uz to var skatīties tā, ka Dievam dzimst bērni, kuri ir mazi dieviņi. Mums ir tādas pašas īpašības, kā Viņam. Mēs varam dzīvot pilnvērtīgu un harmonisku dzīvi, esot attiecībās ar Dievu. Mēs spējam dzīvot veselībā un brīvībā. Mēs spējam vest cilvēkus pie Kristus un darīt daudz laba. Ja kāds domā, ka Dievs viņu ir sodījis un nemīl, tad es katram vienam, arī tev varu pateikt, ka Dievs tevi mīl. Dievs par tevi domā tikai labas domas.

“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.” (Jeremijas 29:11)

Dievs par tevi domā labas domas. Dievs tevi ir radījis unikālu. Velns par tevi domā negatīvi, bet Dievs - pozitīvi. Apzinies, ka tu esi unikāls un īpašs! Dievam ir īpašs un ideāls plāns personīgi tavai dzīvei.

“Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?” (Psalms 8:5)

Iemesls, kāpēc mēs sākam domāt un rīkoties negatīvi, ir dažādi ārējie apstākļi, grēka sekas un velna mēģinājumi mūs izšaubīt. Lai tu atraisītu savu potenciālu un Dieva plāns tavā dzīvē piepildītos, ir svarīgi pildīt četrus punktus.

1. Kristus upuris.

“Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”” (Jāņa evaņģēlijs 14:6)

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Nekāda veida reliģija vai meditācija nespēj cilvēku glābt un savienot ar Dievu. Savienot ar Dievu mūs spēj tikai Kristus upuris. Dievs nāca cilvēka miesā virs zemes, Jēzū Kristū. Viņš nomira pie krusta, uzņēmās mūsu grēkus un vainas un sagatavoja ceļu pie Tēva. Ikvienam, kas tic uz Jēzu Kristu, izveidojas saikne ar Tēvu debesīs. Dievs iemājo tevī un tu Viņā. Tavs potenciāls soli pa solim tiek atjaunots un realizēts, un tu sāc dzīvot pilnvērtīgu dzīvi Jēzū Kristū.

“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8)

Jēzus mīl tevi, un tas, ko Viņš izdarīja pie krusta, ir mīlestības apliecinājums.

“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)

Iepriekšējā dziedināšanas dievkalpojumā, kas notika šeit, pirms gada, es sludināju tēmu “Jauns radījums”. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzu Kristu par savu Glābēju, Viņš ienāk tevī un pārrada tavu sirdi un iekšējo cilvēku. Cilvēks sastāv no miesas, dvēseles un gara. Miesa pēc nāves vairs nedzīvo, bet tavs gars (iekšējais cilvēks) dzīvo mūžīgi. Tieši gars tiek pārradīts par jaunu cilvēku. Viss, ko tev atliek darīt - Dieva spēkā meklēt Viņa vaigu, tuvumu un pašam pārveidoties savā dzīvē pēc tās līdzības, kāds tu esi iekšēji. Tu savā būtībā esi ļoti labs. Cilvēki par sevi gan mēdz būt pretējās domās. Domā par sevi jaunas, pozitīvas domas! Tavam prātam ir jāatjaunojas. Regulāri lasi Bībeli un apmeklē draudzi, kamēr vien apjēdz un saproti to, ka tu esi Dieva bērns. Tu esi pušķots ar godību un varenību, un tev nav nekā neiespējama.

2000. gadā, kad es griezos pie Jēzus grēku nožēlas lūgšanā, Viņš pārradīja mani par jaunu cilvēku. Es tiku izmainīts un atbrīvots no narkotiku un alkohola atkarības vienā acumirklī. Pēc tam sekoja Dieva vārda lasīšana, draudzes apmeklēšana un viss pārējais. Pakāpeniski atjaunojās mana domāšana, un nu es atrodos jūsu priekšā, lai palīdzētu arī jums iegūt jaunu dzīvi un panākumus. Atceries, ka ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība, un Tas ir Jēzus Kristus.

2. Personīgas attiecības ar Dievu.

Pēc tam, kad esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu Glābēju, tu sāc katru dienu lasīt Bībeli. Lasot Dieva vārdu, Dievs caur to uz tevi runā. Kad tu lūdz, slavē un pielūdz Dievu, tad tu runā ar Viņu. Lūk, ko nozīmē personīgas attiecības ar Dievu! Tu nevis skaiti tēvreizi un galvā iekaltas lūgšanas, bet paņem Bībeli, izlasi kādu Rakstu vietu un pārdomā to, iedziļinoties sevī kopā ar Dievu. Tu ieraugi savus plānus, sakārto domāšanu, analizē savas iepriekšējās darbības un pārdomā to, kā rīkosies rīt.

“Un, ļaudis atlaidis, Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, kad vakars metās, Viņš tur palika viens pats.” (Mateja evaņģēlijs 14:23)

Jēzus uzkāpa kalnā Dievu lūgt un palika tur viens pats. Jēzum bija personīgas attiecības ar Tēvu debesīs. Ja pašam Dievam, virs zemes esot, vajadzēja personīgas attiecības ar Tēvu, tad vēl jo vairāk to vajag mums, Dieva bērniem. Kad naktī Jēzus pabeidza savu lūgšanu, Viņa mācekļi atradās laivā, jūras vidū. Brīdī, kad vējš stipri pūta, Jēzus tiem gāja palīgā, iedams pa ūdens virsu. Kad Jēzus staigāja pa ūdens virsu? Tad, kad Viņš bija pavadījis laiku ar Tēvu divvientulībā. Tad, kad kristietis regulāri pavada laiku ar Dievu, viņš staigā virs apstākļiem, slimībām un nabadzības. Jā, kristiešiem ir savas ciešanas un vajāšanas, jo šaurais ceļš ir grūtāks par plato, bet tu dzīvo harmonisku dzīvi kopā ar Dievu un cilvēkiem.

3. Draudze.

“Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.” (Mateja evaņģēlijs 16:18)

Kurus cilvēkus velns neuzvarēs? Kuriem cilvēkiem velns būs zem viņu kājām? Kuriem cilvēkiem Dievs ir devis spēku staigāt pāri čūskām un skorpioniem? Spēks ir iedots nevis vienam cilvēkam, bet draudzei. Ja cilvēks nav draudzē, tad viņš arī nav kopā ar Dievu. Velns nav šāds tāds. Nav noslēpums, ka viņš ir gudrs, stiprs, skaists, organizēts un disciplinēts. Tādus kā tevi viņš mierīgi aptin ap pirkstu. Ir svarīgi būt dzīvā draudzē, kurā tu regulāri dzirdi Dieva vārdu. Esi draudzē, kura ir tavas garīgās mājas un ģimene. Iknedēļas sprediķi nenorāda uz to, ka draudze ir dzīva un augoša. Dzīvā draudzē ir reālas attiecības cilvēku starpā, kopīgi mērķi, sapulces un viens mācītājs. Draudze ir reāli cilvēki, ar kuriem tu draudzējies un ej uz kopīgiem mērķiem. Lūk, tā ir draudze! Elles vārtiem nebūs uzvarēt cilvēku, kurš ir draudzē. Nevis individuālu kristieti velns neuzvarēs, bet draudzi. Ja tu esi draudzē, velns tev neko nespēj izdarīt.

4. Kalpošana.

“Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: “Kurš ir augstākais bauslis par visiem?”” (Marka evaņģēlijs 12:28)

Ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu par savu Glābēju un kļuvis par jaunu radījumu, esot personīgās attiecībās ar Dievu un draudzē, tad mīlestības izpausme ir kalpošana cilvēkiem. Tu iesaisties draudzes darbā, stāsti cilvēkiem par Kristu un ved viņus pie Dieva. Lūk, ar ko atšķiras cilvēki, kas domā, ka viņi pieder Dievam, no cilvēkiem, kuri tiešām pieder Dievam. Tie cilvēki, kas pieder Dievam, reāli uzņemas savu pienākumu un kalpošanu un mīl savu tuvāko. Evaņģēlija vēsts ir pats labākais, ko tu vari dot cilvēkam. Šī dievkalpojuma galvenais mērķis ir tāds, lai cilvēki dzird evaņģēliju un atsaucas tam. Tas ir mūsu darbs un katras draudzes pienākums.

Tu esi unikāls. Dievam ir unikāls plāns tavai dzīvei. Lai šajā plānā ieietu un sakautu velnu savā dzīvē, nepieciešams Kristus upuris, personīgas attiecības ar Dievu, draudze un kalpošana cilvēkiem. Es nerunāju tikai par draudzi “Kristus Pasaulei”, bet vispārīgi. Esi normālā, evaņģēliskā draudzē! Būtiska ir nevis konfesija, bet tas, lai tā ir dzīva draudze, kas balstīta uz Bībeles mācību. Mēs mīlam visas konfesijas un draudzes. Latvijā, patiesībā, ir tikai viena draudze. Mēs katrs atrodamies savā draudzē un ģimenē, un tajā pašā laikā mēs esam daļa no visas Latvijas draudzes. Latvijas draudze, savukārt, ir daļa no visas pasaules draudzes. Es esmu par vienotību un par to, lai katram ir sava draudze un garīgā ģimene. Katrai draudzei ir savs, nedaudz atšķirīgs uzdevums, un tā mēs cits citu papildinām.

“Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” (Mateja evaņģēlijs 6:33)

Vispirms dzenies pēc Dieva, veido ar Viņu attiecības, esi savā draudzē, mācies, pilnveidojies un kalpo cilvēkiem. Visās pārējās lietās Dievs tevi vēlas svētīt, lai tev visa kā būtu pietiekami, taču prioritāte ir meklēt Viņu pašu. Āmen.


Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Četri soļi” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments